Перечень изданий, рекомендуемый для публикации основных результатов научной деятельности, действительный с января 2021 года, будет пополняться

Перечень изданий, рекомендуемый для публикации основных результатов научной деятельности, действительный с января 2021 года, будет пополняться
          Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым  саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2021 жылғы 28 қаңтардағы № 52  бұйрығына          1-қосымша
           
  Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласында cапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынатын ғылыми басылымдар тізбесі                                                                              
  Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере образования  и науки Министерства образования и науки  Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности
          1 нысан
Басылымның атауы Наименование издания Баспаның атауы                    Наименование издательства  Ғылыми бағыт                 Научное направление Тізбеге енгізу мерзімі                    Включен в Перечень Бұйрықтың нөмірімен мерзімі                                                Дата и номер приказа
1.                    Bulletin of the Karaganda university - Physics Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті  физикалық ғылымдар январь               2021 года 28.01.2021 ж. № 52   
2.                    Bulletin of the Karaganda university - Mathematics Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті  математика январь             2021 года 28.01.2021 ж. № 52   
3.                    Bulletin of the Karaganda university - Chemistry Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті  химиялық ғылымдар январь             2021 года 28.01.2021 ж. № 52   
4.                    Eurasian Physical Technical Journal Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті  физикалық ғылымдар, материалтану, энергетика январь             2021 года 28.01.2021 ж. № 52   
5.                    Kompleksnoe ispolzovanie mineralnogo syra Металлургия және  кең байыту институты металлургия январь             2021 года 28.01.2021 ж. № 52   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          2 нысан
1. Clarivate Analytics компаниясының Russian Science Citation Index және Emerging Sources Citation Index базаларында индекстелінетін шетелдік басылымдар; 
2. Монографиялар. Монографиялар кез-келген басылымдарда жариялануы мүмкін, олардың көлемі кем дегенде 5 б.т. (автордың үлесі кем дегенде 3 б.т.), ISBN-ны, ұйымдардың ғылыми кеңестерінің ұсынымдары, екі ғалымдардың – ғылым докторы, кандидаты немесе философия докторының (PhD) рецензиялары болуы керек;
3. Өнертабысқа патенттер (олар жөнінде оң шешімдерді қоса бергенде).
          форма 2
1. Зарубежные издания, индексируемые в Russian Science Citation Index и Emerging Sources Citation Index компании Clarivate Analytics; 
2.  Монографии. Монографии могут публиковаться в любых издательствах, должны иметь объем не менее 5 п.л. (вклад автора не менее 3 п.л.), ISBN, рекомендации ученых советов организаций, рецензии двух ученых – доктора, кандидата наук или доктора философии (PhD);
3. Патенты на изобретения (включая положительные решения по ним).